CENIK

Starši imate po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pravico uveljavljati znižano plačilo vrtca za prvega otroka in vsakega naslednjega otroka tako,
da izpolnite Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in oddate na pristojnem Centru za socialno delo. Če vloge za znižano plačilo ne oddate ali je ne oddate pravočasno, plačate polno ceno programa za starše – 77 % ekonomske cene. Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok (Zakon o vrtcih), v 14. členu zakon navaja programe glede na dolžino trajanja, v 15. členu pa opredeljuje starostna
obdobja. Ceno programa na predlog vrtca sprejme Občinski Svet in je objavljena v Uradnem listu. Krijete jo starši in Občina ustanoviteljica zavoda, v kateri imate starši stalno prebivališče.

Od 1. 9. 2021 velja sprememba pravice staršev do brezplačnega vrtca za starše, ki imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka, ima mlajši otrok vrtec brezplačen ali za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Brezplačen vrtec financira državni proračun (MIZŠ).


Podrobneje to področje ureja PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH, ki ga je izdalo ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09 in 62/10-ZUPJS.

Dostopnost