Svet zavoda vrtca

Svet zavoda vrtca Otona Župančiča Črnomelj je sestavljen iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5 članov).

ČLANI SVETA ZAVODA

mandatno obdobje (1. 3. 2021 – 28. 2. 2025)

Predstavniki ustanovitelja:Janez Stepan, Maja Pucelj, Aleksandra Ružič
Predstavniki Sveta staršev:Tadeja Binder, Blaž Papež, Darjan Grudnik
Predstavniki zaposlenih:Mojca Adlešič, Jožica Husič, Katarina Pezdirc, Maja Kure, Barbara Mikložič

  • Predsednik Sveta zavoda: Janez Stepan
  • Podpredsednica Sveta zavoda: Barbara Mikložič
  • Sekretarka Sveta zavoda: Karmen Ambrožič, tajnik VIZ
  • Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta (od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2025)

Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
  • obravnava zedeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, preprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev.

ODLOK, POSLOVNIK, PRAVILA, DOKUMENTI

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: TUKAJDostopnost