Organi vrtca

1. SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

48. člen ZOFVI

 

Svet zavoda šteje 11 članov, od tega:

  • 3 predstavniki ustanovitelja:

Janez Stepan
Jaka Birkelbach
Katarina Veselič

  • 5 predstavnikov delavcev zavoda:

Katarina Domitrovič
Monika Fajfar
Martina Ilc
Simona Miljavac Štrucelj
Tina Mužar

  • 3 predstavniki staršev

Blaž Papež

Petra Vrščaj

Irena Cindrič

Predsednik Sveta zavoda je Janez Stepan in namestnica predsednika je Simona Miljavac Štrucelj.

 

2. SVET STARŠEV

Predsednica Sveta staršev je Petra Vrščaj.

66. člen ZOFVI

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

3. RAVNATELJICA

Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Organizira in vodi delo in poslovanje vrtca in je odgovorna za zakonitost dela zavoda.

4. STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi so:

  • vzgojiteljski zbor
  • aktiv strokovnih delavcev