Vstop v vrtec

Vrtec sprejema in vpisuje otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.

Pogoj za sprejem v vrtec je, da je otrok dopolnil najmanj starost 11. mesecev in starši/skrbniki ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen ZVrt).

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi 14. člena Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

V mesecu aprilu je objavljen razpis za vpis otrok v vrtec. Starši so o sprejemu obveščeni po pošti do konca meseca maja. V mesecu juniju ravnateljica skliče sestanek s starši vseh novosprejetih otrok.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.

Komisija za sprejem otrok odloča na podlagi naslednjih kriterijev:

št. opis kriterija točke
1. Stalno bivališče v Občini Črnomelj obeh staršev ali enega v enoroditeljski oz. samohranilski družini

10

2. Stalno bivališče v OČ enega od staršev

5

3. Zaposlenost obeh staršev ali enega v enoroditeljski družini (ali redni študent oz dijak)

9

4. Zaposlenost enega izmed staršev

4

5. Čakalna doba iz prejšnjega leta

8

6. Vpis zadnje leto pred vstopom v šolo

7

7. V Vrtec Črnomelj že vključen eden ali več otrok

4

8. V družini 2 otroka ali več

2

9. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več otrok

4

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija dodatno točkuje vloge, in sicer na podlagi kriterijev:

  1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Črnomelj;
  2. starost otroka – starejši ima prednost,
  3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.

Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo starši dobijo v vrtcu. Pred sprejemom v dnevno varstvo mora otrok opraviti zdravniški pregled. Zdravniško potrdilo oddajo starši vzgojiteljici ob prihodu v vrtec.

Starši so dolžni ob sprejemu otroka v vrtec vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Vzgojiteljica pred vstopom v vrtec opravi INDIVIDUALNI POGOVOR s staršem.

Zaradi varnosti lahko otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu osebe starejše od 10 let.

Starši lahko otroka vpišejo ali izpišejo iz vrtca in urejajo druge zadeve v upravi vrtca ali pri svetovalni delavki. Izpis iz vrtca se naredi na podlagi pisne odjave do 15-ega v mesecu za isti mesec.

Starši lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca tako, da izpolnijo »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, obrazec dobijo v knjigarni in ga oddajo mesec dni pred sprejemom otroka v vrtec v izračun pristojnemu Centru za socialno delo.

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Načeloma odločba o znižanem plačilu vrtca velja od datuma sprejema v vrtec do konca koledarskega leta. Ob vsaki spremembi (povečanje družinskih članov, brezposelnosti, naslova, izpisa otroka iz vrtca…) se obvesti pristojno službo za ponoven izračun v roku 15 dni od nastale spremembe.

Osnova za plačilo vrtca je cena programa v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše po dohodkih razvršča v razrede.

Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo uporabljeni za določitev plačil staršev so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Ekonomska cena vrtca

Čakalni seznam in seznam sprejetih otrok